Кюн Лизинг България - лизинг лексикон
 
 
 
 
 
 
 
English
German
German
Hungarian
Romanian
Яхти
Транспорт
Техника и механизация
Оборудване
Оказион
Лизинг лексикон

Оперативен
лизинг

-Оперативен лизинг („експлоатационен“ съгласно НСС)

- Морално изхабяване на актива / Технологично предимство пред конкуренцията и отговаряне на европейските изисквания

Ако даден актив е необходим за кратък срок от време (поради краткосрочност на поети от страна на лизингополучателя задължения по договори с партньори или в случаите, в които активът, обект на придобиване е с висока стойност на морално изхабяване), по-удачно би било да не се купува, защото при вторичната реализация цената значително спада, следователно с евентуалната загуба от вторична продажба може да се намали цената на капитала на лизинговата сделка. Използването на голям кредит за покупка на скъпо оборудване не винаги е добра инвестиция, тъй като стойността на тази инвестиция може драстично да намалее, ако на пазара се появи ново по-ефективно оборудване само няколко години след покупката. Оперативният лизинг е правилната финансираща форма за всички, за които използването и печалбата от един актив са по-важни от собствеността върху него. При това финансирането на необходимата инвестиция не влошава ликвидността и съответно кредитния рейтинг на клиента, в стандартния случай не изисква и залагане или ипотекиране на допълнително имущество за разлика от банковите кредити.

- Ниска първоначална инвестиция

При оперативния лизинг не се изисква никаква или не се изисква голяма (под формата на гаранционен депозит) първоначална инвестиция. Често голямата първоначална инвестиция би поставила в затруднение Лизингополучателят ако той няма лесен и евтин достъп до капиталови или кредитни средства, както и в случаите, в които се нуждае от свободен финансов ресурс за поемане на текущи оперативни разходи, без които не би могъл нормално да извършва основната си дейност по занятие.

- Планиране на разходите и необремененост на активите

Въз основа на относително фиксираните наемни вноски за определения срок на договора за лизинг е възможно дългосрочно планиране на разходите от предприемача, спестяване на финансови и трудови ресурси, касаещи поддръжката и амортизацията на активите. В зависимост от избраните условия след края на договора за Оперативен лизинг лизингополучателят няма ангажимент за реализацията на актива като за него няма опасност да възникнат и допълнителни разходи, свързани с придобиване на собственост, препродажба, сервизиране и т.н.

-Данъчни предимства

При Оперативния лизинг лизинговите (наемни) вноски се осчетоводяват като доставка на услуга и са пряк разход. Инвестицията посредством оперативен лизинг е балансово неутрална, т.е. едно финансиране на лизинг може да се оказва целесъобразно и от данъчна гледна точка, което често спестява главоболията с амортизацията.
С промените в ЗДДС в сила от 01.01.2013 г. се създаде и сериозното конкурентно предимство пред другите форми на лизинг финансиране, финансиране чрез кредит или директна покупка на леки автомобили. Допусна се ползването на пълен ДДС кредит за активи (леки коли с 4+1 места), обект на договори за оперативен лизинг, за които ДДС кредит не се допуска при другите форми на финансиране или пряка покупка.

 

Лизинг

Създадено от OnlineMarketing.bg